Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy en data statement

Blue Radix voegt geautomatiseerde intelligentie toe aan de dagelijkse beslissingen in de kas. Om telers in staat te stellen hun dagelijkse uitdaging aan te gaan: meer voedsel en bloemen produceren met minder middelen. Onze oplossingen integreren diep in het ecosysteem van kassen en werken naadloos samen met mensen en bestaande systemen. Ondersteund door zeer bekwame operators, vertrouwd door telers wereldwijd.

Om dit succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie als harde randvoorwaarde wordt meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en dat jouw privacy te allen tijde door ons wordt gewaarborgd. Blue Radix vindt privacy en het goed omgaan met gegevens belangrijk. Jouw persoonsgegevens en jouw vertrouwelijke informatie worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Blue Radix houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en het G4 Dataprotocol.

Blue Radix verwerkt (persoons)gegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy en data statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens en jouw vertrouwelijke informatie door Blue Radix. Zo leggen we in dit statement uit hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens. Dit privacy en data statement geldt voor iedere dienstverlening van Blue Radix waarbij persoonsgegevens of jouw vertrouwelijke informatie worden verwerkt. Dat leggen we hieronder uit.

Inhoudsopgave

 1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn (persoons)gegevens?
 3. Van wie verwerkt Blue Radix (persoons)gegevens?
 4. Welke (persoons)gegevens verwerkt Blue Radix?
 5. Waarvoor verwerkt Blue Radix (persoons)gegevens?
 6. Verwerkt Blue Radix ook bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?
 7. Aan wie verstrekt Blue Radix mijn (persoons)gegevens?
 8. Welke regels gelden voor Blue Radix bij de verwerking van (persoons)gegevens?
 9. Wat zijn mijn rechten?
 10. Zijn mijn (persoons)gegevens (be)veilig(d) bij Blue Radix?
 11. Waar kan ik een datalek melden?
 12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 13. Kan Blue Radix dit document wijzigen?

 

Bijlage 1. Overzicht persoonsgegevens bij Blue Radix

Bijlage 2. Bewaarpolicy bij Blue Radix

Bijlage 3. Vertrouwelijke informatie

1. Wat is verwerken van (persoons)gegevens?

Verwerken is: alles wat er met (persoons)gegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee – je verbruiksgegevens.

“Vertrouwelijke Informatie” is niet-openbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, knowhow, producten, kenmerken van producten, procedures of apparatuur, bedrijfsinformatie, analyses, onderzoeken, faciliteiten en fabrieks- en handelsgeheimen, in welke vorm dan ook. In Bijlage 3 is een overzicht te vinden wat verder onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn (persoons)gegevens?

Blue Radix B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie bij de uitvoering van haar dienstverlening conform dit privacy en data statement. Waar wij in dit privacy en data statement spreken over Blue Radix, bedoelen wij Blue Radix B.V.

Blue Radix heeft een Data Protection Officer (“DPO”) die toeziet op de naleving van de AVG en bij wie je ook terecht kunt met vragen.

3. Van wie verwerkt Blue Radix (persoons)gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (ex-)klanten;
 • mensen die interesse tonen in onze diensten;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

.
Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met Blue Radix heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze contactpersonen hierover te informeren. In dit privacy statement kunnen deze contactpersonen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld om jouw en onze belangen te beschermen. Dit kunnen wij doen in het kader van fraudebestrijding.

Daarnaast ontvangt en verwerkt Blue Radix vertrouwelijke informatie van haar klanten.

4. Welke (persoons)gegevens verwerkt Blue Radix?

Blue Radix beschikt over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt en doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Blue Radix kan ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. Hier vind je een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die Blue Radix verwerkt.

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. De bewaarpolicy van Blue Radix vind je hier.

Daarnaast ontvangen en verwerken wij Vertrouwelijke Informatie van klanten alleen voor zakelijke doeleinden zoals beschreven in de Onderliggende Overeenkomsten of bij het ontwikkelen van algoritmen, modellen, diensten of soortgelijke producten / services  

Dit doen wij enkel met toestemming van jou. Deze toestemming  kun je ook ten alle tijden weer intrekken. Na het intrekken van de toestemming zullen we direct overgaan tot vernietiging van de data. Na afloop van het productverbeteringstraject vernietigen wij de data. Hierover zullen we je informeren.

5. Waarvoor verwerkt Blue Radix (persoons)gegevens?

Uitvoering overeenkomst tussen jou en Blue Radix

a. Om een klantrelatie met je aan te kunnen gaan en tot stand te kunnen brengen
Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.

De gegevens die wij van je ontvangen en over je hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bepaald product.

b. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren
Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en om onze diensten aan jou te kunnen leveren, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij kunnen je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken.  Zo gebruiken wij je naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van jouw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer in het kader van (juridische) bewijsvoering. Hierdoor kunnen we op een later moment onze afspraken met je nagaan. Maar we hebben je gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.

Als je bijvoorbeeld je facturen niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Blue Radix biedt een deel van haar dienstverlening aan via diverse apps. De persoonsgegevens die Blue Radix verwerkt, kunnen ook worden verwerkt via deze apps. Het verwerken van persoonsgegevens via de apps valt ook onder dit privacy statement.

c. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren
Als je voor je werk contact hebt met Blue Radix kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je je bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Blue Radix kan ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om   persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder, de gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij jouw gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

e. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om je goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

Op de websites van Blue Radix worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Wij kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij bijvoorbeeld content optimaliseren en zo onze online dienstverlening  verbeteren.

Om kwalitatief hoogwaardige producten te kunnen maken kan Blue Radix  vragen om data, welke we al van je bezitten, voor andere doeleinden te gebruiken. Ook kunnen we vragen om nieuwe data die je bezit met ons te delen voor een specifiek doeleinde.

We doen dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van jou. Je blijft altijd zelf eigenaar van de data die we voor dit doeleinde gebruiken. Bij het vragen van jouw toestemming vermelden we uitdrukkelijk voor welk doeleinde we de data willen gebruiken.

Deze toestemming kun je ook ten alle tijden weer intrekken. Na het intrekken van de toestemming zullen we direct overgaan tot vernietiging van de data. Na afloop van het productverbeteringstraject vernietigen wij de data. Hierover zullen we je informeren.

f. Voor onze bedrijfsvoering
Ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling van onze algemene strategie en beleid.

g. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Je persoonsgegevens worden door Blue Radix gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten van Blue Radix en/of activiteiten en acties die Blue Radix in samenwerking met door haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert. Of om beter op jouw wensen in te spelen. Dit informeren kan via e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden. Als je deze informatie niet wenst, dan kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. Je kunt dit ook melden bij Blue Radix via een e-mail aan info@blue-radix.com onder vermelding van ‘Privacy’.

Als u onze website en/of onze Crop Controller portal bezoekt, dan kunnen wij uw gebruik van onze websites koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is. Dit doen we om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om u relevante advertenties te tonen. Ook kunnen we de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om meer gerichte informatie voor u op de sites te zetten. Hierdoor kan Blue Radix haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan uw wensen. Daarnaast combineren wij uw online surf-, zoek- en klantgedrag om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen we op basis van cookietechnieken, technieken die vergelijkbaar zijn met cookies en trackingpixels.

We maken ook gebruik van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland, die bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om inzicht te geven in hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en zijn diensten te verbeteren.

h. Voor statistische en wetenschappelijke doeleinden

We kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren en onderzoek te doen. Deze analyses kunnen wij dan gebruiken ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens wel bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Links naar andere sites

Op de website van Blue Radix zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Blue Radix draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

6. Verwerkt Blue Radix ook bijzondere en/of strafrechtelijke (persoons)gegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid,  gegevens over religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Blue Radix verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Een andere categorie gegevens betreft de strafrechtelijke gegevens. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het om persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze gegevens kan Blue Radix ook verwerken als de wet dat toelaat of in het kader van onderzoek naar strafbare feiten of bij hinderlijk en/of (eerder vertoond) agressief gedrag.

7. Aan wie verstrekt Blue Radix mijn (persoons)gegevens?

Blue Radix kan je persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of voor de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht deze gegevens verwerken. Blue Radix kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning. Blue Radix verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Blue Radix verplicht de dienstverleners met wie Blue Radix persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan Blue Radix of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van Blue Radix handelen. Blue Radix verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden.

Het uitgangspunt van Blue Radix is om dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt. Het is echter mogelijk dat Blue Radix dienstverleners inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Blue Radix doet dit echter alleen indien door deze derden een passend beschermingsniveau kan worden geboden overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Je persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Daarnaast kan Blue Radix (wettelijk) worden verplicht om je persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Indien dit het geval is zal Blue Radix jou hiervan op de hoogte stellen.

Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

Vertrouwelijke informatie wordt enkel gepubliceerd nadat we goedkeuring hiervoor van jou hebben ontvangen.

8. Welke regels gelden voor Blue Radix bij de verwerking van (persoons)gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Blue Radix onder meer gebonden aan:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)
 • De Telecommunicatiewet

Daarnaast ondersteunen wij het G4 Dataprotocol van Glas 4.0 en leven wij deze na.

9. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Blue Radix van je heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit.

Als je Blue Radix een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal Blue Radix hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per e-mail aan info@blue-radix.com onder vermelding van ‘Privacy’. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht om je te identificeren. Er zijn verschillende opties, bijvoorbeeld het maken van een kopie van jouw identiteitsbewijs zonder de pasfoto en het burgerservicenummer te kopiëren.

Recht op inzage van je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij Blue Radix kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Je kunt ook een verzoek doen aan Blue Radix om je gegevens te verwijderen. Blue Radix kan hier alleen aan voldoen als zij niet verplicht is om je gegevens te bewaren of als zij de gegevens niet meer nodig heeft om diensten aan je te kunnen leveren. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, is verwijdering van je gegevens niet in alle gevallen volledig mogelijk. De oorspronkelijke toestemming zullen wij in dat geval moeten bewaren als bewijs dat er ooit toestemming is geweest.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik

Als klant van Blue Radix heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Je kunt alleen kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Blue Radix onrechtmatig is of als Blue Radix je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)

Je kunt Blue Radix een verzoek doen om de gegevens die Blue Radix van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Blue Radix als verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Daarnaast mag het alleen gaan om persoonsgegevens welke zijn verstrekt door, en gerelateerd aan, jou. Hieronder worden zowel persoonsgegevens die actief en bewust door jou zijn verstrekt (zoals je e-mailadres bij het aangaan van je overeenkomst met Blue Radix), als persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld via cookies verzamelde gegevens over jouw zoekgeschiedenis) verstaan. Naast persoonsgegevens van jezelf, vallen hieronder ook gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van derden die aan jou zijn gerelateerd. Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een interesseprofiel opgebouwd door bezoekersgedrag te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

Recht van verzet tegen profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren of te voorspellen.

Bij Blue Radix vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats, als daaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of het besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij dit:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 • op grond van de Nederlandse wet is toegestaan (bijvoorbeeld opsporing van belastingfraude); of
 • berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Als geautomatiseerde besluitvorming op grond van één van bovenstaande gronden plaatsvindt, zullen wij je hierover specifiek informeren. Je hebt het recht op menselijke tussenkomst, maar ook om je standpunt toe te lichten en het besluit aan te vechten. Daarnaast heb je het recht om ons om uitleg te vragen over de totstandkoming van het besluit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering. Als je specifiek bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering met betrekking tot direct marketing, dan zal Blue Radix jouw persoonsgegevens hoe dan ook niet meer voor zulke doeleinden gebruiken.

10. Zijn mijn (persoons)gegevens (be)veilig(d) bij Blue Radix?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Blue Radix kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?  Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Blue Radix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Blue Radix kan bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maakt Blue Radix een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

11. Waar kan ik een datalek melden?

Blue Radix vindt het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren? Dan kunnen wij hierover waar nodig contact opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover informeren. Dit doe je via info@blue-radix.com. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Blue Radix houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd.

12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Blue Radix kun je een e-mail aan ons sturen onder vermelding van ‘Privacy’. Daarnaast kun je met vragen of klachten terecht bij de Data Protection Officer (“DPO”). Je kunt je in dat geval rechtstreeks richten tot onze DPO, bereikbaar via info@blue-radix.com. Ook kun je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

13. Kan Blue Radix dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij passen het privacy statement aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.blue-radix.nl.

Bijlage 1. Overzicht persoonsgegevens bij Blue Radix

Blue Radix verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Gegevens technische aansluitingen
 • Contractgegevens
 • ID-gegevens (deze vragen we voor identiteitscontrole maar slaan we niet op)
 • Klachten
 • Online: navigatie, verbindingen
 • Profielen

Bijlage 2. Bewaarpolicy bij Blue Radix

Blue Radix hanteert de volgende bewaartermijnen:

Commerciële marketing activiteiten

Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

Contracteren: diensten

Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure

faillissementen, lang lopende dossiers

Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

herinneren en incasseren

Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure

Facturering

Tot 7 jaar voor belasting
Evt. 20 jaar voor gerechtelijke procedure

Informatievoorziening – Verzenden nieuws

Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

Serviceverlening

Tot 7 jaar voor belasting

Uitwisselen van klantinformatie tussen klanten

Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

Verbetering en ontwikkeling van producten en diensten

Gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het doel.

Bijlage 3. Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

a)    Bedrijfsinformatie, bedrijfsstrategie, financiën, operationele aspecten, personeelszaken, techniek, producten, productplannen, diensten, dienstverleners, klantenlijsten, informatie over klanten of potentiële klanten of leveranciers (namen, adressen, telefoonnummers, contactpersonen, medische informatie en bankinformatie), de afspraken gemaakt met een klant of leverancier, administratie, reclame, verkoop en marketing, planning, huidige activiteiten, personeelsinformatie en gegevens, en de verwerving of verwijdering van een bedrijf of bedrijfsonderdeel daarvan, of een voorgestelde uitbreiding of inkrimping van activiteiten met betrekking tot jouw bedrijf;

b)    Bedrijfseigen informatie, gegevens, data, formules, processen en technische processen, praktijkvoeringen, technieken, ideeën, methoden, modellen, plannen, strategieën, ontwerpen, foto’s, tekeningen, specificaties, software, uitvindingen, octrooien, ontdekkingen, technologie, hardware configuratie informatie, monsters, onderzoek, onderzoek en ontwikkeling, technische literatuur en gegevens of ander materiaal dat is toe te schrijven aan of voorkomt uit discussies over de activiteiten van jouw bedrijf;

c)    Klanten en details van hun specifieke behoeften en bedrijven en de afspraken die met hen zijn gemaakt;

d)    Gegevens van de werknemers en functionarissen van jouw bedrijf en van de vergoedingen en andere voordelen die aan hen zijn of worden uitgekeerd;

e)    Kostencalculaties, winstmarges, kortingen, prijzen, betalings- en kredietbeleid en andere financiële informatie en procedures en systemen voor het voorgaande, ongeacht of het jouw bedrijf, een Gelieerde Onderneming of om een cliënt, klant, leverancier, agent of zakenrelatie gaat;

f)      Bestaande en toekomstige besturingssystemen, softwaretoepassingen en methoden of productie, fabricage, verwerking of behandeling;

g)    Aantekeningen, uittreksels, analyses of materialen die door of namens Blue Radix B.V. of haar Gelieerde Ondernemingen zijn vervaardigd en die zijn gekopieerd of afgeleid van Vertrouwelijke Informatie, duidelijk gemarkeerd als “vertrouwelijk”, of waarvan is verteld dat het vertrouwelijk is;

h)    Alle informatie waarvoor jij geheimhoudingsplicht jegens een derde hebt, inclusief maar niet beperkt tot klanten, leveranciers, agenten, zakenrelaties of andere personen.

i)      Gegevens/ data die door Blue Radix B.V. worden verzameld of samengevoegd door middel van het gebruik van sensoren, robots, camera’s, machines of computers, ongeacht of deze apparaten eigendom zijn van jou of niet.

Datum van publicatie: 12-07-2023