Click here to read the English article

Toepassen van plantsensoren nader toegelicht

Peter Goudswaard werkt als productontwikkelaar bij Blue Radix. Hij ontwerpt, analyseert en verbetert de functionaliteiten van Crop Controller en de datagedreven energiediensten. In dit interview vertelt hij over de verkenning naar de toepassing van teeltsensoren binnen het TKI-onderzoek ‘De weg naar digitale groene vingers’.

Wat houdt het project De weg naar Digitale Groene Vingers in?
Blue Radix is één van de initiatiefnemers van het TKI-project ‘De weg naar Digitale Groene Vingers’. Binnen dit project wordt een integraal meetsysteem ontwikkeld om gewasreacties real time te monitoren. Afgelopen jaar is er in een afdeling met de teelt van grove trostomaat bij het Delphy Improvement Centre intensief gemonitord met behulp van sensoren en geanalyseerd door de projectgroep*.

Waarom doet Blue Radix mee aan een onderzoek rondom sensoren?
Er komen steeds meer sensoren op de markt die de metingen aan het gewas of het klimaat op microniveau uitvoeren. Al die teeltdata levert een schat aan informatie over de gewasreactie. Voor telers is het interpreteren vaak tijdrovend en vaak ontbreekt de echte kennis over de waarde van de sensordata. Blue Radix zoekt juist de combinatie met slimme algoritmes, waarmee de data vertaald kan worden naar voorspelmodellen en de benodigde wijzigingen op het klimaat. Daarmee krijgt de teler meer grip op de teeltstrategie. Zo voorkom je dat telers na een tijd afhaken op de sensoren. Uiteindelijk wil Blue Radix deze gebruiken voor het autonoom teeltmanagement.

Welke sensoren worden toegepast?
De teelt van afgelopen jaar is gemonitord met behulp van sensoren op drie basisprocessen: wateropname, de aanmaak en de verdeling van assimilaten. Dat gebeurt met o.a. loadcells die continu het stengelgewicht  meten, een sapstroom meter en een stengeldiameter. Daarnaast is ook data verzameld van de bladtemperatuur, het microklimaat en PAR-licht, waarbij de actieve straling boven het gewas wordt gemeten. Door deze sensordata integraal te analyseren kun je gewasreacties ook in de context van het klimaat& irrigatie bekijken. Hiermee hebben we bekeken of we de gewasreacties konden meten onder verschillende omstandigheden: afwisselende CO2-dosering, verhoging van nachttemperatuur, forse trossnoei of zelfs het verwijderen van trossen.

Bij sommige proeven reageerde het gewas echt heftig en dit was goed terug te zien in de sensordata. Het mooist is dat we al een gewasreactie zagen in de sensordata, die met het blote oog pas na een paar dagen zichtbaar was.

Wat staat er nog te gebeuren en wanneer is het project afgerond?
De algoritmes van Blue Radix  zullen het kasklimaat van de huidige teelt tot september 2021 autonoom sturen. Daarbij willen we de metingen van gewassensoren gebruiken voor monitoring en kijken hoe we deze kunnen integreren in het  autonoom teeltmanagement van Crop Controller. 

————————————-

In het kort:

Naam: De weg naar Digitale Groene Vingers, TKI project met financiële steun vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Doel: Is het mogelijk om digitale groene vingers te ontwikkelen, zodat sensoren continu de gewasstand meten en algoritmes deze vertalen naar aanpassingen in het kasklimaat?

Duur project: begin 2019 – eind 2021

Deelnemers project:* Delphy en Wageningen University & Research, Blue Radix, 2Grow, De Ruiter Seeds, Hazera Seeds, Signify en Ludvig Svensson

Sinds september van dit jaar heeft Blue Radix de activiteiten binnen het project overgenomen van AgroEnergy.